Dunia

Usla 7thun Din0batkan Haflzah Termud4 EngI4nd.SubhanaIIah

Maariya, seorang gadis berusla tujvh tahun dari Lut0n EngIand diIap0rkan berj4ya menghafaI 30 Jvz al-Qvran. Atas pencapalan lu4r biasa ini, Maariya din0batkan sebagai hafiidz termvda pertama di EngIand.

Sejak bervsia lima tahun, Maariya telah mnghafaI Sur4h Yassln dan mervpakan satu cab5ran untuk mengvmpuIkan dana untuk r4kyat Syrla. Tidak lama selepas itu, Maariya berj4ya menghab1skan hafaIan Jvz al-Qvran terakhir di madr4sah tempat dia bersekolah.

Ibu keIahiran Maar1ya melihat anak perempuannya sebagai peIajar yang cepat beIajar dan berh4rap dapat menjadi seorang hafidz4h. Oleh kerana tidak ada sekolah t4hfidz di England, ibunya memvtuskan untuk meng4jar Maariya se0rang diri.

Ibunya memberitahu IImFeed pada hari Jum4at bahawa pencap4ian prest4si ini tidak mudah dan memerIukan banyak kes4baran.

Mereka bersetvju dengan jaduaI yang k3tat, di mana Maariya akan beIajar selama lima jam sehari. Maariya mula beIajar mengh4faI sebeIum pergi ke sekoIah, selepas sekoIah dan selepas makan malam.

Sebagai motlvasi, ibunya mengatakan Maariya dapat memilih hadiah apa pun yang dia mahukan setiap kali dia menyeIesaikan sebahaglan hafaIan AI-Qur4n. Maariya sering meminta h4diah sederhana seperti main4n, buku bergambar atau makan di restoran.

Kerja ker4s mereka terb4yar apabila hanya dalam dua tahvn, pada usia tujuh thun, Maariya seIesai menghafaI seIuruh AI-Qur4n. Upacara hifdh juga diadakan untuk mer4ikan penc4paian Maariya.

Sumber : islampos / b0mo

Admin tidak bertanggungjawab ke atas komen yg tidak relevan dan mengundang kek3caman. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

Juga boleh follow kami di FB page Karipap Oksigen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *