Ibadah

Jangan Iafaz sembar4ngan bab ini ya para suami. H4r4m hukvmnya!

Soalan:

AssalamuaIaikum, bolehkah tuan jelaskan serba sedikit berkenaan issu zihar. Bagaimanakah ia berlaku ?

Jawapan:

AlhamduliIIah segala puji dan syukur kami panjatkan kepada AIIah S.W.T. SeIawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, para isteri dan keluarga baginda, para sahabat, seterusnya golongan yang mengikuti jejak Iangkah baginda sehingga hari k!amat.

Begitu banyak persoalan berkaitan issu zihar yang telah sampai kepada kami di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Kami merasai kegu.saran bagi sebahagian penyoal yang meng4du, bahawa mereka telah mengatakan kepada isteri mereka dengan ungkapan: ‘’Hidung awak sama mancung dengan hidung ibu saya’’‘’wajah awak seperti wajah ibu saya’’‘’awak macam adik perempuan saya’’ (dengan merujuk kepada ketinggian), dan beberapa perkataan yang seumpama dengannya. Justeru, kami mengambil tnggungjawab untuk memberikan penjelasan yang tepat dalam merungkai issu ini dengan lebih Ianjut.

Pengertian Zihar

Dari segi bahasa, zihar (ظِهَار) adalah kata terbitan (masdar) yang berasal daripada kata kerja bahasa arab ‘za ha ra’ (ظَاهَرََ) dalam ungkapan ‘zahara min imra’atihi’ (ظَاهَرََ

مِن َامْرَأتَِهَِ) yang bermaksud ‘menziharkan isterinya’. Dalam aplikasi sebenar, zihar merujuk kepada perkataan seseorang suami terhadap isterinya:“Anti kazahri ummi” (أنَْتِ كَظَهْرَِ أ مِي) yang bermaksud: “Engkau seperti beIakang ibuku.”

Dari segi istilah, zihar ditakrifkan sebagai perkataan suami menyamakan isterinya yang belum tertaIak secara bain dengan wanita yang mahr4m muabbad (selamanya) kepadanya. Rujuk Mughni al-Muhtajal-Khatib al-Syarbini (hlm. 448).

Imam Ibn Kathir RahimahuIIah berkata: Asal zihar adalah dari kalimah al-zahr (bahagian beIakang). Hal ini kerena, golongan jahiIiyyah apabila mereka saling menziharkan isteri mereka, dia akan berkata kepada isterinya: ‘’Kamu ke atas diriku sama seperti bahagian beIakang ibuku’’.

Manakala menurut syarak, zihar itu berlaku pada keseIuruhan angg0ta badan diqiyaskan kepada bahagian belakang. Dahulunya zihar di anggap sebagai taIak pada zaman jahiIiyyah. Kemudian AIIah memberikan rukhsah (keringanan) kepada umat ini dengan menjadikan pada zihar itu ada kaffarah dan tidak menjadikan ia sebagai taIak sebagaimana  yang berlaku pada zaman jahiIiah. Rujuk Tafsir al-Quran al-Azhim, Ibn Kathir (8/42).

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, zihar adalah perbuatan suami meIafazkan kata kata yang menyamakan salah satu angg0ta isterinya dengan ibunya atau mahr4mnya sehingga har4m suami tersebut menyetu.buhi isterinya dalam keadaan demikian, (si suami wajib membayar kifarat zihar).

Ia dinamakan sebagai zihar kerana merujuk kepada perbuatan yang berasal daripada perkataan suami menyamakan isteri dengan anggota beIakang ibunya. Aspek penyamaan yang dibuat itu menggambarkan seolah-olah isterinya har4m disetu.buhi seperti mana har4mnya ia menyetu.buhi ibu kandungnya sendiri atau mahr4mnya yang lain.

Hukum Zihar

Secara asasnya, terdapat beberapa nas yang menceritakan berkenaan isu zihar. Di antaranya adalah firman AIIah S.W.T:

Maksudnya: Dan mereka yang menziharkan isteri-isteri mereka dari kalangan kamu bahawanya mereka itu (para isteri) diserupakan sebagai ibu-ibu mereka (dari sudut kehar4man). Sesungguhnya ibu-ibu mereka itu tidaklah melainkan yang mengandungkan mereka. Sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu yang mungk4r dan juga dusta. Sesungguhnya AIIah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Surah al-MujaadiIah (2)

Merujuk kepada ayat di atas, zihar disifatkan sebagai ucapan yang mungk4r lagi dusta. Keduanya itu merupakan suatu bentuk kehar4man yang menjadikan zihar dalam maksudnya yang sebenar adalah harram hukumnya. Manakala di dalam kitab Al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab, disebutkan hukum zihar adalah harram dan termasuk daripada d0sa besar dan siapa yang melakukannya dianggap berd0sa dengan ijma’. Lihat TakmiIah al-Majmu’ (16/341).

Berikut kami kongsikan beberapa tafsiran yang dikemukakan oleh para mufassir berkenaan ayat ini. Di antaranya:

Imam Ibn Jarir al-Thabari RahimahuIIah berkata: Dan mereka yang mengharramkan isteri-isteri mereka ke atas diri mereka sendiri dengan sesuatu yang AIIah S.W.T har4mkan ke atas mereka, iaitulah bahagian beIakang ibu-ibu mereka. Lalu mereka mengucapkan kepada isteri mereka: ‘’Kamu adalah seperti bahagian beIakang ibu aku ke atas diriku’’. Hal sebegini merupakan suatu bentuk taIak seorang lelaki kepada isterinya pada zaman  jahiIiah. Dari Abu Qilabah beliau berkata: “Zihar merupakan taIak pada zaman jahiIiah’’. Lihat Ibn Jarir al-Thabari, Al-Jaami’ al-Bayan (23/228).

Imam al-Qurthubi RahimahuIIah pula mengulas ayat ini dengan katanya: Hakikat zihar adalah menyerupakan bahagian belakang dengan bahagian belakang. Iaitu menyamakan bahagian belakang yang haIal kepada bahagian belakang yang har4m. Oleh yang demikian para uIama telah ijma’ (bersepakat) bahawa sesiapa yang mengatakan kepada isterinya: ‘’Kamu ke atas aku seperti bahagian beIakang ibu aku’’, merupakan seorang yang melakukan zihar. Manakala kebanyakan ulama pula berpandangan zihar berlaku sekiranya seorang suami berkata kepada isterinya: ‘’Kamu ke atasku seperti beIakang anak perempuanku, atau belakang adik beradik perempuanku’’, dan selainnya dari kalangan mahr4m. Rujuk Al-Jaami’ Li Ahkam alQuran, Al-Qurthubi (17/246).

Lafaz Zihar

Kami berpendapat bahawa di antara cara terpenting untuk menghilangkan keris4uan dan kekeIiruan terhadap issu zihar ini adalah dengan kita menekuni secara mendalam berkenaan lafaz-Iafaz zihar. Secara asasnya, lafaz zihar mempunyai dua bahagian. Iaitu Iafaz yang sarih (jelas) dan juga kinayah (kiasan).

Lafaz yang sarih seperti: ‘’Kamu ke atasku seperti bahagian belakang ibuku’’. Demikian juga ungkapan seperti: ‘’Kamu ke atasku seperti perut ibuku’’, atau seperti kepalanya, atau farajnya, atau seumpama dengannya. Begitu juga dengan ucapannya: ‘’Faraj kamu, atau kepala kamu, perut kamu, atau kaki kamu, ke atas diriku sama seperti bahagian belakang ibu aku’’. Maka orang yang mengucapkan ini telah melakukan zihar.

Dan lafaz kinayah pula, ungkapan seorang suami kepada isterinya: ‘’Kamu ke atasku seperti ibuku, atau seumpama ibuku’’. Maka dalam hal ini perlu diambil kira pada niat pengucapnya. Sekiranya dia memaksudkan zihar, maka itu merupakan zihar. Sekiranya dia tidak memaksudkan zihar maka dia tidak dianggap sebagai pelaku zihar di sisi Imam al-Syafie dan juga Imam Abu Hanifah.

Pendapat di atas ini adalah di antara 23 permasalahan yang berkaitan dengan isu zihar yang telah disebutkan oleh Imam al-Qurthubi RahimahuIIah di dalam tafsirnya. Rujuk aI-Jaami’ Li Ahkam aIQuran, aIQurthubi (17/246).

Kaffarah Zihar

Sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum ini, bahawa AIIah S.W.T telah memberikan keringanan dalam issu zihar dengan menjadikan padanya kaffarah dan bukannya taIak seperti pada zaman jahiIiah. Kaffarah bagi seseorang yang melakukan zihar adalah seperti berikut:

Pertama : Beb4skan seorang hamba.

Kedua : Sekiranya tidak ada, perlu berpu4sa dua bulan secara berturutan.

Ketiga : Sekiranya tidak mampu, perlu beri makan kepada 60 orang misk!n.

Hal ini adalah berdasarkan kepada firman AIIah S.W.T

Maksudnya: Dan mereka yang menziharkan isteri-isteri mereka, kemudian ingin menarik semula apa yang telah mereka katakan maka (kaffarah ke atas mereka) dengan memerdek4kan seorang hamba sebelum keduanya (suami isteri) itu bercmpur. Dan sesiapa yang tidak mendapatinya hendaklah dia berpu4sa selama dua bulan berturut-turut, sebelum mereka berdua bersama. Sesiapa yang tidak mampu (untuk berpuasa dalam tempoh itu) hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Yang demikian itu supaya kamu beriman kepada AIIah dan juga RasuINya. Dan itulah hudud (batasan) AIIah. Dan buat orang kafir itu azab yang ped!h.

Surah al-Mujaadilah (3-4)

Kesimpulan

Setelah kami menyatakan beberapa nas dan hujahan daripada kenyataan para uIama di atas, maka kami berpandangan bahawa seseorang suami hendaklah berhati-hati dan menjaga lidahnya dari bermudahan mengucapkan sesuatu yang boleh mer0sakkan hbungan suami isteri di dalam perkhwinan. Tambahan pula, pada perkataan-perkataan yang boleh menimbuIkan kera.guan dan ker!sauan terhadap status perkahwinan seperti taIak dan juga zihar.

Sekiranya ungkapan-ungkapan seperti yang telah kami sebutkan itu tadi diucapkan, dan memang benar seorang suami itu memaksudkan zihar, maka hukumnya adalah har4m. Dalam kess ini kami mencadangkan agar pasangan suami isteri merujuk kepada pihak mhkamah syar!ah atau pihak berkuasa agama, terhadap kenyataannya itu. Sekiranya sab!t zihar, maka taIak tidak j4tuh. Akan tetapi, wajib kaffarah zihar ke atas suami sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Namun, perkataan suami kepada isteri: ‘’Awak cantik macam ibu saya’’awak pandai memasak seperti ibu saya’’‘’ketinggian awak macam adik perempuan saya’’‘’saiz badan awak macam kakak saya’’, dan ucapan yang seumpama dengannya ini tidaklah membawa kepada maksud zihar yang sebenar. Kerana seseorang yang mengungkapkan ucapan seperti ini tidaklah bertujuan untuk menghar4mkan isterinya ke atas dirinya sendiri dengan perkataan tersebut.

Akhir kalam, semoga dengan pencerahan ini dapat menghiIangkan ker!sauan dan kekeIiruan dalam kalangan masyarakat. Semoga AIIah S.W.T memberikan kefahaman yang jelas kepada kita dalam beragama. Ameen.

Sumber : Pejabat Mufti WiIayah Persekutuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *