Info

Ramai tak puashati dengan tlndakan poIis sa.man budak sekoIah dan kawasan kampung. Disini ada pencera4han buat kita semua.

Beberapa hari yang lepas, tuIar di media sosial berkenaan t!ndakan PDRM membuat seka.tan 0ps Iejang dihadapan sekolah yang menyebabkan ramai pelajar menjadi sas4ran.

Beberapa tahun lepas terdapat juga b4ntahan daripada penduduk mengenai tlndakan PDRM membuat sek4tan di jalan kampung-kampung. Perkara tersebut jelas merupakan tlndakan yang dianggap tidak berhatiperut oleh sesetengah msyarakat. Sebilangan lagi beranggap, tidak saIah malah bagus untuk keselamatan pengguna terutama pelajar sekolah. Dibawah ini ada sedikit maklumat yang mungkin berguna untuk korang.

Hak P0lis

Berdasarkan aspek perundangan di bawah Akt4 P0lis 1967, pihak p0lis telah diberikan ku4sa untuk menjalankan tugasan mereka. Melalui Seksyen 21 Akt4 P0lis, p0lis diberi hak serta kua4sa untuk mengawaI kententer4man dan keamanan di jalan-jalan umum.

Selain itu, Sek syen 26 Akt4 P0lis pula memberi kuasa kepada p0lis untuk melakukan haIangan lalu lintas dan mendirikan sek4tan jalan raya. Walau bagaimanapun, ini hanya boleh dilakukan sekiranya pihak p0lis merasakan t!ndakan tersebut perlu untuk memelihara undang-undang. Oleh itu, p0lis berhak untuk mengambil t!ndakan munasabah untuk menahan atau menghaIang mana-mana kenderaan daripada melepasi sek4tan terbab!t.

Sekiranya anda disy4ki mencur!gakan serta meIanggar und4ng-und4ng, p0lis berhak untuk memer!ksa Iesen dan kenderaan anda tanpa perlu menyediakan wa.ran di bawah Sek syen 24, akt4 yang sama. Jadi jelaslah bahawa p0lis mempunyai kuasa untuk membuat sek4tan, memeriksa kenderaan, lesen dan sebagainya.

Meskipun angg0ta p0lis diberi ku4sa, namun pelaksanaan sek4tan jalan raya adalah berbeza mengikut unit yang berbeza contohnya trafik, penceg4h penyeIudupan dan jen4yah. Pelaksanaan sek4tan jalan juga berbeza mengikut tujuan seperti operasi besar-besaran, sekatan rutin atau operasi khas seperti 0ps sikap.

Tetapi, adakah ku4sa yang diberikan pada p0lis ini kuasa tanpa had? Tidak. Sebagai rakyat Malaysia, kita juga ada hak untuk meIindungi diri dalam situasi begini. Lebih-lebih lagi apabila p0lis mempunyai ku4sa yang meluas namun penafsiran yang longgar dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan hak anda yang perlu anda tahu sekiranya anda ditahan di sek4tan jalan raya.

Hak Anda

Ketika melalui sekatan jalan raya, elakkan daripada melakukan pr0v0kasi terhadap angg0ta yang bertugas dan berikan kerjasama sepenuhnya pada pihak p0lis. Sekiranya gagal bekerjasama, anda boleh ditvduh di bawah Akt4 P0lis seperti Sksyen 26 tadi. Lebih tervk, anda juga boleh ditvduh dengan kesalahan yang lebih berat iaitu menghaIang penjawat awam melakukan tugas di bawah Sek syen 186 Kanvn Kesek saan. Jangan beri p0lis sebab untuk tahan anda, sebaliknya berilah kerjasama kepada mereka.

Meskipun p0lis diberi kuasa yang luas, anda sebagai pengguna jalan raya berhak untuk bertanya apa tujuan lesen serta kenderaan anda diper!ksa. Sebagai rakyat, anda mempunyai hak untuk tahu apa m0tif atau tujuan sek4tan dilakukan. Maklumat asas seperti tujuan sek4tan atau pemerik.saan dilakukan perlu dimaklumkan pada semua. Tak salah nak bertanya, tapi pastikan anda tidak menghaIang tugas mereka dan sentiasa beri kerjasama.

Sekiranya p0lis membuat tangk4pan keatas diri anda atas apa sebab sekalipun, ketahuilah bahawa hak anda sebagai tahanan telah dijam!n oleh perlembagaan serta Kanvn Tatacara Jen4yah (CPC). Oleh itu, anda perlu dimaklumkan atas sebab apa anda ditahan. Selain itu, anda turut mendapat hak untuk berhubung dengan pegu4m atau pihak keluarga. P0lis hanya diberi ku4sa untuk menahan seseorang sehingga 24 jam sahaja. Sekiranya p0lis ingin meneruskan tempoh rem4n, mereka perlu buat perm0honan di hadapan maj!stret.

Kalau anda diminta untuk keluar dari kenderaan untuk menjalani pemerik.saan badan, pemerik.saan itu harus dilakukan di kawasan terlindung. Ketahuilah bahawa tiada undang-undang yang memberikan p0lis kuasa untuk mem4ksa seseorang untuk berb0gel. Kalau anda disuruh untuk berb0gel untuk pemeriksaan, anda ada hak untuk memb4ntah.

Boleh rakam pihak berkuasa atau tidak?

Kini aktiviti merakam angg0ta p0lis yang bertugas semakin berleluasa. Ada yang berpendapat bahawa rakaman ini bertujuan untuk menjatvhkan pihak berku4sa. Ada juga yang berpendapat bahawa rakaman seperti itu penting untuk dijadikan sebagai bukti di mahk4mah sekiranya p0lis meminta ra.suah atau menyaIahgunakan ku4sa. Apa pun alasan anda, tiada und4ng und4ng yang menghaIang anda daripada merakamkan ak.si pihak p0lis.

Tetapi, sekiranya anda ingin merakam angg0ta p0lis, pastikan anda tidak mengg4nggu mereka daripada menjalankan tugas. Sebagai contoh, sekiranya p0lis sedang melakukan s!asatan, perbuatan merakam adalah dilarang kerana disy4ki mampu menjejaskan keseluruhan s!asatan. Oleh itu, p0lis ada hak untuk meminta anda mem4tikan rakaman.

Seeloknya, maklumkan pada p0lis terlebih dahulu bahawa anda ingin merakamkan segala perbualan anda dengan mereka. Bukan apa, banyak video yang tuIar di media sosial kini tidak dapat dipastikan kesahihannya. Kadang-kala pr0v0kasi datang dari pihak perakam, namun video hanya menunjukkan bahagian pihak p0lis hilang sabar. P0lis juga manusia yang mempunyai perasaan. Sekiranya dipr0v0k, pastilah meIenting.

Pernah dengar juga orang kata kalau kita berada diatas jalan yang tidak berturap, pOlis tidak boleh sam4n kita. Tak dapat dipastikan kesahihannya. Apa yang pasti, kalau kita lengkap berlesen, cuk4i jalan dan insurans masih hidup, kenderaan lengkap pasti lepas dari sek4tan jalan raya.

Sumber : careta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *