Semasa

Isteri Meninggal Pos1tif C0vid & MeIahirkan Anak 7bulan

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ lNSTA ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ @ᴇʟʟᴇᴇᴢᴇ_ᴢᴀɪᴅ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇɴɢᴇ.ʙᴜᴍɪᴀɴ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇ.ɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜ.ɴɪᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇᴍʙ3ᴅᴀʜᴀɴ.

ᴋɪꜱᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴlɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴlᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀꜱɪꜱ ᴛʀᴀɢᴇᴅl ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ, ᴀIIᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ ʀᴀɪꜱꜱᴜᴅᴅɪɴ.

ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇᴅᴜ-ꜱᴇᴅᴜ ᴅlᴛᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ
ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ lɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɴᴏʀɪᴇꜱᴢᴀʜ ɪꜱʜᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴅɪꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇᴅᴜ-ꜱᴇᴅᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍlᴋᴀɴ.

ʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴ.ᴅᴜɴɢᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴄᴢᴇʀ.
ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, @ᴇʟʟᴇᴇᴢᴇ_ᴢᴀɪᴅ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʏᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴀᴡᴀʟ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴄᴢᴇʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇlᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴɴʏᴀ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴋᴀᴅᴀʀ ᴏᴋꜱɪɢᴇɴ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴlɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴlᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴀᴛᴀᴘ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʜlʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ 7 ʙᴜʟᴀɴ.

ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, lɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴛlᴋᴛᴏᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴍᴏᴍᴇɴ ꜱᴇᴅɪʜ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʜᴜᴊᴀɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴀᴋᴢlᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀllᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ɴᴏʀɪᴇꜱᴢᴀʜ ɪꜱʜᴀᴋ.

ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴍᴇɴᴅ0ᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛlɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ ᴋᴜᴀᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛᴀʙ4ʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴀᴋᴅlʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀllᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ.

Sumber : budgetnewz

Admin tidak bertanggungjawab ke atas komen yg tidak relevan dan mengundang kek3caman. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

Juga boleh follow kami di FB page Karipap Oksigen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *