Semasa

Nak Ke Tempat Kerja Ketika T0tal L0ckd0wn? Hanya Surat Pengesahan Kementerian Tertentu Diterima Mulai 8 Jun

Mulai 8 Jun ini, hanya surat peng3sahan daripada kementerian atau ag3nsi tertentu sahaja diterima pakai di sek5tan jalan raya (SJR), demikian peringatan PDRM.

KPN, Datuk Seri Acryl Sani Abdullah Sani berkata, ini sebagai bvkti yang membolehkan pekerja bergerak dari kediaman ke tempat kerja bagi sekt0r-sekt0r dibenarkan ber0perasi iaitu Kementerian Perd4g4ngan Antar4b4ngsa dan Industri (Miti) bagi sektor pembvatan dan perkhidmatan yang berkaitan.

Menurutnya, Kementerian Peng4ngkvtan Malaysia (MOT) bagi sektor peng4ngkvtan awam dan barangan keperluan.

“Kementerian Pert4nian dan Indvstri Mak4nan (M4fi) bagi sektor pert4nian, perik4nan, pent3rn4kan, perl4dangan dan kom0diti. M4fi hanya akan mengeluarkan surat penges4han kepada pekebun kecil.

“Bagi yang mempunyai les3n di bawah SSM, surat peng3s4han akan dikeluarkan oleh Miti”.

Acryl Sani berkata, selain itu, Kementerian Pervsahaan Perlad4ngan dan K0m0diti (MPIC) bagi sekt0r perl4dangan dan pengeluaran h4sil seperti kelapa s4wit, get4h atau sebagainya.

Jelasnya, untuk pemegang p3rmit dan les3n Lemb4ga Get4h Malaysia (LGM) seperti pekebun kecil, est3t, nurs3ri, peni4ga g3tah, ped4gang dan pengil4ng g3tah boleh menggunakan surat peng3sahan yang dikeluarkan oleh MPIC atau LGM.

“Bagi pengilang pembuatan produk get4h seperti sarvng tangan, surat peng3sahan akan dikeluarkan oleh Miti (CIMS 3.0),” katanya.

Tambah beliau, B4nk Negara Malaysia (BNM) pula adalah untuk sektor institusi kew4ngan dan insvrans manakala Survh4njaya Sekvriti (SC) berkaitan sekt0r urus niaga sah4m.

“Bagi sektor peniaga kecil, penj4ja gerai makanan, food trvck di bawah pihak berkvas4 tempatan (PBT). Pengeluaran l3sen berniaga bagi pengurusan str4ta, sis4 pep3j4l dan sanit4si surat peng3sahan akan dikeluarkan oleh Miti (CIMS 3.0),” ujarnya.

Acryl Sani berkata, Kementerian Komvnikasi dan Multim3dia Malaysia (KKMM) bagi perkhidmatan telek0mvnikasi, media, p0s, kvrier dan penyi4ran.

“Kementerian Dalam Negeri (KDN), semua surat peng3s4han yang dikeluarkan oleh ag3nsi-ag3nsi yang berada di bawah KDN seperti Jab4tan Im1gr3sen Malaysia, Jab4tan Pend4ftaran Negara, Jabatan Suk4r3lawan Malaysia dan sebagainya akan diterima pakai bagi kebenaran perger4kan.

“PDRM akan mengeluarkan perm1t perg3r4kan bagi mereka yang layak di bawah peratvran r3ntas sempadan iaitu ziarah kem4ti4n, kec3m4san dan bekerja sendiri.

“D0kvmen kebenaran seperti yang dimaklumkan hendaklah bertarikh mulai 1 Jun. Pihak yang tiada sebarang d0kvmen yang s4h atau telah tamat temp0h iaitu sebelum 1 Jun akan diar4hkan berpatah balik,” katanya.

Tambah beliau, bagi pekerja sendiri seperti tuk4ng p4ip, penyel3ngg4raan, penj4ja tepi jalan yang tiada m4jikan, perm0h0nan bergerak hendaklah diperoleh daripada p0lis secara ‘0ne-0ff’ (1 Jun hingga 14 Jun).

“Bagi pekerja sekt0r yang tidak dibenarkan ber0per4si tetapi perlu untuk ke tempat kerja bagi tujuan khusus seperti penyediaan d0kumen, inv0is pemb4y4ran g4ji dan sebagainya, kebenaran PDRM akan diberikan secara ‘0ne-0ff’ iaitu bagi temp0h dua hingga tiga hari sahaja. Surat peng3sahan m3jik3n perlu dikemukakan sebagai bvkti,” katanya.

Katanya, peng0perasian firm4 gvam4n dengan k4kit4ngan seramai 20 peratus, surat akan dikeluarkan oleh Bahagian Hal Ehw4l Vndang-Vndang (BHEUU) Jab4tan Perdana Menteri melalui Miti (CIMS 3.0).

“Bagi pengamal vndang-vndang yang perlu hadir ke mahk4mah untuk mewakili anak gvam dalam k3s-k3s yang baharu hendaklah menunjukkan d0kumen berc3t4k atau surat firm4 gvaman di SJR.

“Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke masa,” katanya.

Justeru itu, PDRM mengingatkan orang ramai agar mengemukakan dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian atau agensi yang telah dibenarkan ketika melalui SJR.

“Mereka yang g4g4l mengemvk4kan surat peng3s4han atau mengemvk4kan surat peng3s4han p4lsu akan diken4kan tind4kan teg4s di bawah 4kta Penc3g4han dan Peng4w4lan P3ny4kit Berj4ngkit 1988 (4kta 342),” katanya.

Sumber : Sinarharian / mstar / newzcare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *